Statūti


Statūti


Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005.gada 03.maijā
ar Nr. 40008008924

Politiski represēto biedrības
„Kurzemes rajona Politiski represēto klubs”

STATŪTI

Pieņemti kopsapulcē 2005.gada 23.martā

Uz šo statūtu pamata darbojas sabiedriska organizācija ar nosaukumu Politiski represēto biedrība „Kurzemes rajona Politiski represēto klubs”, turpmāk saukta biedrība.

1. Biedrības mērķi.
1.1. Rīgas pilsētas Kurzemes rajona politiski represēto apvienošana.
1.2. Labdarības pasākumu organizēšana, ziedojumu un palīdzības saņemšana un
       sadale.
1.3. Politiski represēto personu tiesību aizstāvība un paplašināšana.
       Politiski represēto sapulču, piemiņas sarīkojumu, valsts svētku un tautas
       sēru dienu atceres sarīkojumu organizēšana.
1.4. Sociālo jautājumu risināšana.
1.5. Politiski represēto personu atmiņu apkopošana.
1.6. Sadarbība ar citām Politiski represēto biedrībām.
1.7. Sadarbība ar valsts varas institūcijām un presi.

2. Biedrības darbības laiks.
Biedrības darbības laiks nav ierobežots.

3. Biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi.
3.1. Par biedrības biedru var būt politiski represēta persona, Latvijas pilsonis,
       kurš dzīvo Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā, nav sastāvējis
       Komunistiskajā partijā un nav darbojies pret Latvijas valsti
       un latviešu tautu.
3.2. Par biedru uzņem pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas un biedra
       naudas viena gada apjomā samaksas.
3.3. No biedrības var izstāties iesniedzot Valdei iesniegumu ar izstāšanās
       motivāciju.
3.4. Izņēmuma kārtā ar Valdes lēmumu par biedru var uzņemt arī Latvijā ārpus
       Rīgas pilsētas Kurzemes rajona dzīvojošu politiski represēto personu.

4. Biedru tiesības un pienākumi.
4.1. Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedrības sapulcēs un
       sarīkojumos, iepazīties ar Valdes lēmumiem, nēsāt biedrības nozīmi,
       saņemt humānās palīdzības un labdarības organizāciju ziedojumus,
       saņemt lasīšanai biedrības bibliotēkas grāmatas.
4.2. Biedru pienākums ir sekmēt biedrības darbu un piedalīties tajā, apmeklēt
       kopsapulces un sarīkojumus, regulāri maksāt biedru maksu.

5. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšanas kārtība.
5.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir tās biedru Kopsapulce.
5.2. Kopsapulce sasaucama ne retāk kā 9 reizes gadā (I, II un IV ceturksnī).
5.3. Biedru kopsapulce ir tiesīga:
       - apstiprināt un grozīt biedrības statūtus,
       - noteikt biedru maksas lielumu,
       - izskatīt Valdes un Revīzijas komisijas ziņojumus,
       - noteikt Valdes un Revīzijas komisijas skaitlisko sastāvu,
       - veikt Valdes un Revīzijas komisijas pārvēlēšanu,
       - pieņemt lēmumu par biedrības likvidāciju,
       - risināt organizācijas jautājumus.
5.4. Kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsošanas
       formu (slēgtā vai atklātā balsošana) nosaka Kopsapulce.
5.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedrības
       biedriem. Ja izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad
       viena mēneša laikā ir jāsasauc atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga
       neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru 
       sapulcē piedalās vismaz 2 biedri.
5.6. Lēmumu par biedrības likvidāciju var pieņemt Kopsapulce, ja par to
       nobalso 2/3 no klātesošajiem biedriem.

6. Biedrības izpildinstitūcija.
6.1. Biedrības darbu statūtu ietvaros vada tās izpildinstitūcija – Valde, ko ievēl
       Kopsapulce uz diviem gadiem. Valdes skaitlisko sastāvu nosaka Kopsapulce.
       Valde pieņem lēmumus atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.
6.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
       vietnieku, kuru uzdevums ir Valdes darba organizēšana un vadīšana.
6.3. Valdes priekšsēdētājs un tā vietnieks pārstāv biedrību atsevišķi, bet pārējie
       valdes locekļi (atskaitot valdes priekšsēdētāju un tā vietnieku) ir tiesīgi
       pārstāvēt biedrību kopīgi.
6.4. Ar Valdes lēmumu, ko apstiprinājusi Kopsapulce, biedrība var apmaksāt
       algotus darbiniekus.
6.5. Valde no sava vidus izvirza pastāvīgus pārstāvjus Latvijas Politiski represēto
       biedrības Valdei, Revīzijas komisijai, Koordinācijas padomei un citām tās
       institūcijām.

7. Revīzijas komisija.
7.1. Biedrības darbības kontrolei Kopsapulce uz diviem gadiem ievēl Revīzijas
       komisiju. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl Revīzijas komisijas
       priekšsēdētāju. Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu
       vairākumu.
7.2. Revīzijas komisija vismaz reizi gadā veic biedrības darbības pārbaudi.
7.3. Par veiktās pārbaudes rezultātiem Revīzijas komisija ziņo Valdei, ziņojumu
       apstiprina Kopsapulce.

8. Biedrības līdzekļi.
8.1. Biedrības līdzekļus veido:
       biedru nauda,
       fizisku un juridisku personu ziedojumi,
       citi ar likumu atļauti ienākumi.
8.2. Iegūtos līdzekļus biedrība var izmantot statūtos paredzēto mērķu realizēšanai
       un sava darba veicināšanai.

9. Biedrības reorganizācija, likvidācija.
9.1. Biedrības reorganizācija vai likvidācija notiek likumdošanā noteiktā kārtībā –
       ar Kopsapulces lēmumu vai ar tiesas spriedumu.

Biedrības juridiskā adrese.
Biedrības juridiskā adrese ir Dzirciema ielā 24, Rīgā, Latvijā.

Biedrības Valdes locekļi:
T.Pētersons
A.Mednis
E.Tardenaks
E.Pauzers
R.Jukāms
V.Rumbenieks
R.Jurciks
I.Spunde
R.Lange
V.Treimanis
J.Liepsalde
A.Vītiņa
I.Laudonskis
D.Gērķe
L.Lukstiņš

Citi raksti

Kurzemes rajona Politiski represēto klubs

Lasīt vairāk...


Vēsture

Lasīt vairāk...


Valde

Lasīt vairāk...


Revīzijas komisija

Lasīt vairāk...


Statūti

<


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk