Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā


14. projekts

19.03.2018. Līgums par finansējuma piešķiršanu ar Rīgas domes Labklājības departamentu Nr. DL-18-55-lī


Politiski represēto biedrības „Kurzemes rajona Politiski represēto klubs” darbības nodrošināšanas un pasākumu sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa tiek līdzfinansēta no Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”

 

Pasākuma realizācija

Norises vieta

1) Atmiņu krājums.
Intervijas, materiālu vākšana, apzināšana un atlase: intervējamo dzīvesvietas Rīgas pils. un biedrības telpas Dzirciema ielā 26. Datu apstrāde: brīvprātīgo dzīvesvietas Rīgas pils. un biedrības telpās Dzirciema ielā 26.
Vieslektoru uzstāšanās un videomateriālu demonstrēšana: Rīgas pils. kultūras centrs „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2.
Vidzemes vēstures un dabas lokos – stāstījums un fotomateriālu demonstrēšana: Rīgas pils. kultūras centrs „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2.
Ekspedīcija: Amatas novads.

2) Svētku un atceres dienu pasākumi.
1949.gada 25.marta deportāciju atcere: Rīgas pils. kultūras centrs “Iļģuciems” un Brīvības piemineklis.
1941.gada 14.jūnija deportāciju atcere: Rīgas pils. kultūras centrs “Iļģuciems”, Brīvības piemineklis un Torņakalna stacijas teritorija.
Lāčplēša dienas pasākums: Rīgas pils. Sudrabkalniņš.
Valsts svētku pasākums: Rīgas pils. kultūras centrs „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2.

3) Ziemassvētku sarīkojums: Rīgas pils. kultūras centrs „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2.
Gados veco, slimo un mazkustīgo biedru apsekošana un apsveikšana Ziemassvētkos: Rīgas pils. Kurzemes raj. un Zemgales priekšp.


Izpilde

1) Atmiņu krājums „Atmiņu vijums”.
Atjaunotas biedrības domēna vārda lietošanas tiesības 12 mēnešus. Intervijas, materiālu vākšana, apzināšana un atlase.
Aktivizēta mērķa grupas darbība, tā iesaistīta pasākumos.
Iegūto materiālu apstrāde un demonstrēšana mērķa grupai. Informācijas pavairošana teksta un fotogrāfiju formātos, ievietošana elektroniskajos datu nesējos.
Ekspedīcija - ekskursija, reizē izziņas pasākums: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Amatas novads, Melānijas Vanagas muzejs.
Aktivitātes veltītas Latvijas valsts jubilejai.

2) Svētku un atceres dienu pasākumi.
1949.gada 25.marta deportāciju atceres pasākumā piedalījās politiski represētie. Uzstājās aktieru un kora kolektīvi.
1941.gada 14.jūnija deportāciju atceres pasākumā Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” piedalījās politiski represētie un  politiski represēto organizāciju pārstāvji.
Deportāciju atceres pasākumā Torņakalna stacijas teritorijā piedalījās politiski represētie, Rīgas iedzīvotāji, politiski represēto organizāciju pārstāvji, Rīgas domes pārstāvji, Pārdaugavas izpilddirekcijas vadība. Pasākumu vadīja Rīgas pils. kultūras centra „Imanta” darbiniece. Uzstājās kultūras centra„Imanta” un skolu jaunatnes pārstāvji, koris.
Lāčplēša dienas pasākumā Sudrabkalniņā piedalījās Rīgas iedzīvotāji, politiski represētie, Pārdaugavas skolnieki, sabiedrisko organizāciju un biedrību pārstāvji, NBS pārstāvji, Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadība. Kora un orķestra priekšnesumi.
Valsts svētku sarīkojumā piedalās politiski represētie. Priekšnesumus sniedza aktieru un kora kolektīvi.

3) Ziemassvētku sarīkojums.
Piedalījās politiski represētie un Rīgas pils. kopienu centra „Ābeļzieds” vadītāja.
Apsveikšana Ziemassvētkos un saldumu paciņu izdalīšana.
Turpmākajās dienās apsveikšana un saldumu paciņu izdalīšana gados vecākiem un slimiem politiski represētajiem, kuri nevarēja piedalīties sarīkojumā.

Atskaites periodā organizēti 10 dažādi pasākumi politiski represētām personām un organizācijā nesastāvošām personām.

Biedrības pasākumos apsveicot biedrus un izplatot informāciju tika paziņots par Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansējumu.


Biedru iesaiste

Visu iesaistīto organizācijas biedru darbs brīvprātīgs.

1) Intervijās iesaistīti 2 biedri, intervijas sniegušas 3 politiski represētās personas, datu apstrādē iesaistīti 2 biedri, materiālu gatavošanā iesaistīti 4 biedri, organizatori 2 biedri.
Ekspedīcijā piedalījās 19 biedri, organizatori 2 biedri.
Lekciju, video un fotomateriālu demonstrēšanas pasākumā katru reizi dalībnieku atšķirīgs – no 49 līdz 78 biedriem, organizatori 3 biedri.

2) 1949.gada 25.marta deportāciju atceres pasākumā Rīgas pils. kultūras centrā “Iļģuciems” piedalījās 61 biedrs, organizatori 2 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 7 biedri.
1941.gada 14.jūnija atceres pasākumā Rīgas pils. kultūras centrā “Iļģuciems” piedalījās 53 biedri, organizatori 2 biedri.
Atceres pasākumā Torņakalna stacijas teritorijā piedalījušos biedru skaits nav nosakāms, organizatori 2 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 5 biedri.
Lāčplēša dienas pasākumā piedalījušos biedru skaits nav nosakāms, organizatori 2 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 3 biedri.
Valsts svētku pasākumā piedalījās 71 biedrs, organizatori 3 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 9 biedri. 

3) Ziemassvētku pasākumā piedalījās 68 biedri, organizatori 3 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 7 biedri.
Biedru apsekošanā un apsveikšanā dzīvesvietās iesaistīti 8 biedri, organizatori 3 biedri.


Rezultāti

Realizēti pasākumi mazaizsargāto grupu sociālās integrācijas jomā:
- veicināta politiski represēto personu piederības sajūta sociālai grupai;
- sniegta palīdzība biedrībā nesastāvošām personām;
- noteiktās aktivitātēs brīvprātīgo darbā iesaistītas biedrībā nesastāvošas personas;
- veicināta dažādu sociālo grupu pārstāvju kopīgas aktivitātes;
- turpināts brīvprātīgo darbs;
- veicināta biedru aktīva novecošana, paaudžu solidaritāte un savstarpējā tolerance.

Tālāk attīstījusies sadarbība ar pašvaldības kultūras un sociālās palīdzības iestādēm, NVO, u.c. organizācijām.

Pasākumos Rīgas pils. kultūras centra „Iļģuciems” telpās katru reizi atšķirīgs ar mainīgu sastāvu, no 49 līdz 78 biedriem.

Piemiņas un atceres pasākumos piedalījušos biedru skaits nav nosakāms.

Aktivitāšu organizēšanā un nodrošināšanā kopumā iesaistīti līdz 12 biedriem, katru reizi pēc nepieciešamības.

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

<


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk