Statūti


Statūti

 

POLITISKI REPRESĒTO PERSONU BIEDRĪBAS

,, LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBA ” (LPRA)

STATŪTI

1.    Latvijas politiski represēto personu biedrības ,, Latvijas politiski represēto apvienība” ( turpmāk LPRA) tiesiskais statuss un uzbūve.

1.1.        LPRA ir politiski represēto personu biedrība, kas savā darbībā vadās no humānisma principiem, ievēro Latvijas Republikas likumus, šos Statūtus, biedrības Programmu un Deklarāciju. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā un sadarbojas ar radniecīgām biedrībām kā Latvijā, tā arī citās valstīs.

1.2         Biedrībai ir sava simbolika - zīmogs, spiedogi, karogs, veidlapas, nozīmītes, apliecības ar uzrakstiem latviešu valodā, pieļaujot tulkojumu svešvalodā sadarbībai ar citu valstu organizācijām.

1.3         LPRA ir juridiska persona, kas reģistrēta likumā noteiktā kārtībā Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

1.4         Biedrības sastāvā ietilpst pagastu, pilsētu, novadu un rajonu teritoriālās nodaļas, kas ir organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības, un kuru statūti un darbība nav pretrunā ar LPRA mērķiem un statūtiem.

1.5         Biedrības teritoriālās nodaļas savus statūtus kopā ar dibināšanas protokolu iesniedz LPRA Valdei. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem pēc Valdes priekšlikuma LPRA Koordinācijas padome ar vienkāršu balsu vairākumu uzņem attiecīgo nodaļu biedrībā. Biedrības teritoriālās nodaļas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu ir tiesīgas reģistrēties Biedrību un nodibinājumu reģistrā, iegūstot patstāvīgas biedrības statusu, paliekot par LPRA sadarbības partneri.

2. LPRA darbības pamatnostādnes, mērķi un uzdevumi.

2.1.      Biedrība savā darbībā balstās uz ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Helsinku Nobeiguma akta, Vīnes Nobeiguma dokumenta principiem un Latvijas Republikas Satversmi, lai risinātu visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus:

 • ar teritoriālo nodaļu starpniecību apzina un uzskaita politiski represētos Latvijas iedzīvotājus;
 • apkopo represēto likteņus, apzina ieslodzījuma, nometinājuma un apbedījumu vietas;
 • noskaidro represiju cēloņus, veidus un to sekas cilvēku un tautas likteņgaitās;
 • veicina faktoloģiski dokumentētu un literāru atmiņu vākšanu,  saglabāšanu un publicēšanu;
 • nodrošina represiju upuru piemiņas saglabāšanu;
 • organizē juridisku, sociālu un cita veida palīdzību politiski represētajiem;
 • iestājas par komunistiskās ideoloģijas un režīma nosodīšanu, starptautiskā tribunāla izveidi komunistiskā režīma realizētāju tiesāšanai;
 • pieprasa Latvijas Republikas valdībai nodrošināt represiju rezultātā zaudētā īpašuma atgūšanu vai kompensēšanu, ieslodzījumā un nometinājumā pavadītā laika patiesās darba vērtības atlīdzināšanu.

2.2.      Savu mērķu sasniegšanai LPRA sadarbojas ar valsts iestādēm, sabiedriskajām, politiskajām un reliģiskajām organizācijām un privātpersonām, kā Latvijas Republikas teritorijā, tā arī aiz tās robežām, ja to darbības mērķi un metodes nav pretrunā ar biedrības Programmu un Deklarāciju.

3.    Latvijas Politiski represēto apvienības biedri, to tiesības un pienākumi.

3.1.        Par LPRA biedru var kļūt jebkurš Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu (izņemot bijušos kompartijas funkcionārus un visu līmeņu VDK darbiniekus), kurš atzīst biedrības Statūtus, Programmu un Deklarāciju un brīvprātīgi izlēmis darboties kādā no biedrības teritoriālajām nodaļām.

3.2         Biedrus uzņem attiecīgā teritoriālā nodaļa pēc individuāla iesnieguma, aizpildot uzskaites karti. LPRA biedriem tiek izsniegta vienota parauga biedra karte. Savas tiesības un pienākumus biedri realizē darbojoties LPRA teritoriālajās nodaļās vai biedrības pārvaldes institūcijās. LPRA biedrs vienlaicīgi var tikt reģistrēts par biedru tikai vienā teritoriālajā nodaļā.

3. 3.     LPRA biedram ir tiesības un pienākumi:

 • izvirzīt un tikt izvirzītam biedrības vēlētos amatos (izņemot bijušajiem komunistiskās partijas biedriem un VDK aģentiem);
 • apspriest LPRA vadošo institūciju darbību, izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus;
 • organizēt un piedalīties biedrības rīkotajos pasākumos;
 • apstrīdēt Koordinācijas padomē jebkuras teritoriālās nodaļas lēmumu par biedra uzņemšanu vai izslēgšanu. Koordinācijas padomes lēmumu var apstrīdēt biedrības Konferencē;
 • izmantot LPRA literatūru, informācijas bāzi, saņemt juridiskos un sociālos pakalpojumus;
 • iesniegt pieprasījumus, ierosinājumus vai citus rakstus valsts institūcijās un masu informācijas līdzekļos biedrības vai teritoriālās nodaļas vārdā tikai pēc saskaņošanas attiecīgajā LPRA struktūrā;
 • realizēt savas pilsoņa tiesības un politiskās intereses Latvijas Republikā reģistrētajās politiskajās organizācijās ( partijās );
 • ievērot Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus;
 • ievērot LPRA un savas teritoriālās nodaļas Statūtus, aktīvi darboties LPRA Programmas un Deklarācijas realizēšanā;
 • maksāt biedra naudu, attiecīgās teritoriālās nodaļas noteiktajā apmērā;
 • atbalstīt LPRA biedrus un citus politiski represētos, sniedzot tiem jebkādu iespējamo palīdzību;
 • pildīt LPRA pārvaldes institūciju un savas nodaļas lēmumus;
 • propagandēt LPRA mērķus un iespēju robežās iesaistīt biedrībā jaunus biedrus.

3. 4.     LPRA biedra darbības pārtraukšana:

 • LPRA biedrs drīkst izstāties no biedrības pēc paša vēlēšanās, paziņojot par to savai teritoriālajai nodaļai;
 • biedru var izslēgt no teritoriālās nodaļas, ja viņa rīcība ir pretrunā ar LPRA Statūtiem, Programmu, un Deklarāciju, vai par biedrības diskreditēšanu;

4.    Organizatoriskā struktūra un pārvaldes institūcijas.

4.1.        LPRA augstākā lēmējinstitūcija ar biedru sapulces tiesībām ir biedru ievēlēta pārstāvju sapulce, jeb Konference, kura sanāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Ārkārtas Konferenci sasauc ar Koordinācijas padomes vai Valdes lēmumu vai, ja to pieprasa 51% teritoriālo nodaļu, vai ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru, vai LPRA priekšsēdētājs, vai revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

LPRA Konference:

 • pieņem vai maina LPRA Statūtus ar 2/3 balsu no izvirzīto pārstāvju skaita,
 • pieņem un maina LPRA Programmu, Deklarāciju ar vienkāršu balsu vairākumu;
 • pieņem aicinājumus, paziņojumus un rezolūcijas;
 • apstiprina LPRA emblēmu un karogu;
 • pieņem jebkuru lēmumu par LPRA darbību, kas nav pretrunā ar LR likumiem un šiem Statūtiem.
 • uzklausa, izvērtē un apstiprina Valdes un Revīzijas komisijas darbības pārskatus;

4.2.        Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 50%+1 no izvirzīto pārstāvju kopskaita. LPRA priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks,  Valdes locekļi un Revīzijas komisijas locekļi piedalās Konferencē ar tādām pašām tiesībām, kā no teritoriālajām nodaļām izvirzītie pārstāvji.

4.3.        Vispārīgus jautājumus Konference lemj ar vienkāršu balsu vairākumu no sēdē klātesošo locekļu skaita. Konferencē pieņemtie organizatoriskie lēmumi ir obligāti pildāmi visām biedrības teritoriālajām nodaļām un vēlētajām personām.

4.4.        Konference uzklausa LPRA priekšsēdētāja, Valdes priekšsēdētāja,  Revīzijas komisijas atskaites ziņojumus, reizi divos gados ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl LPRA priekšsēdētāju, Revīzijas komisijas sastāvu, apstiprina teritoriālo nodaļu izvirzītos Koordinācijas padomes kandidātus, informē Konferences dalībniekus par nodaļu problēmām un aktualitātēm, izsaka nodaļu prasības, priekšlikumus un vēlējumus LPRA institūcijām.

4.5.        LPRA cita vadības institūcija Konferenču starplaikā ir Koordinācijas padome – teritoriālo nodaļu pilnvaroto personu pārstāvniecība, ko sasauc Valde ne retāk kā četras reizes gadā. Ārkārtas Koordinācijas padomes sēdi sasauc ar Valdes lēmumu, vai ja to pieprasa 51% teritoriālo nodaļu, vai ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru, vai LPRA priekšsēdētājs, vai revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

4.6.        Koordinācijas padomes darbu organizē Valde. Tās sasaukšanas vietu, laiku, darba kārtības projektu apstiprina ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes dienas un par to paziņo visām nodaļām.

4.7.        Koordinācijas padome:

 • pēc LPRA priekšsēdētāja ieteikuma ievēl LPRA priekšsēdētāja vietnieku un valdi;
 • pēc LPRA priekšsēdētāja ieteikuma ievēl LPRA Valdes priekšsēdētāju un sekretāru;
 • uzņem biedrībā jaunas teritoriālās nodaļas;
 • pieņem aicinājumus, paziņojumus un rezolūcijas;
 • pieņem jebkuru lēmumu par LPRA darbību, kas nav pretrunā ar LR likumiem un šiem Statūtiem.

4.8       Latvijas Politiski represēto apvienības izpildinstitūcija ir Valde, divpadsmit LPRA biedru sastāvā. Valdes sastāvā ietilpst LPRA priekšsēdētājs  ar tiesībām pārstāvēt biedrību  atsevišķi un Koordinācijas padomes ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks un  valdes locekļi ar tiesībām pārstāvēt biedrību visiem kopā, atskaitot priekšsēdētāju. Vienu no Valdes sastāvā iekļautajām personām pēc LPRA priekšsēdētāja ieteikuma Koordinācijas padome ievēl par Valdes priekšsēdētāju. Kā LPRA izpildinstitūcija Valde:

 • organizē LPRA Konferences un Koordinācijas padomes lēmumu izpildi;
 • izstrādā LPRA darbības plānus, budžeta projektus, organizē to izpildi un sagatavo pārskatus;
 • slēdz līgumus, pārvalda LPRA īpašumus un kustamo mantu;
 • organizē komisijas pastāvīgu vai īstermiņa uzdevumu veikšanai un vada to darbu;
 • pieņem un atbrīvo algotos darbiniekus un nosaka tiem algas esošā gada budžeta ietvaros;
 • izrauga LPRA pārstāvjus un izveido delegācijas dažādiem organizatoriskiem un starptautiskiem pasākumiem;
 • Valdes priekšsēdētāja nomaiņas vai atkāpšanās gadījumā Valde atkāpjas pilnā sastāvā;

4.9.        Valdes sēdes ir atklātas un lemttiesīgas, ja tajās piedalās puse plus viens no apstiprinātajiem valdes locekļiem.

4.10.   LPRA Revīzijas komisija, kā uz diviem gadiem ievēlēta biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija, pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu:

 • ievēl no sava sastāva revīzijas komisijas priekšsēdētāju un sekretāru;
 • regulāri pārbauda biedrības finansu dokumentāciju un finansiāli saimnieciskās darbības atbilstību Statūtiem un Latvijas likumiem;
 • sagatavo un iesniedz Koordinācijas padomei, Valdei un LPRA Konferencei ziņojumus par budžeta izpildi, finansiālo un saimniecisko darbību un Statūtu ievērošanu;

4.11. LPRA Revīzijas komisijas locekļi nevar vienlaikus pildīt citus vēlētus vai algotus amatus biedrības vadības institūcijās.

5.         LPRA finansiālā un saimnieciskā darbība.

5.1.        Latvijas Politiski represēto apvienība kā juridiska persona saskaņā ar šiem Statūtiem likumā noteiktā kārtībā īsteno finansiālus darījumus un norēķinus un ir tiesīga veikt bezpeļņas saimniecisko darbību sava īpašuma uzturēšanai un izmantošanai biedrības mērķu sasniegšanai.

5.2.        LPRA ir savs norēķinu konts vai konti bankās, tās finansiālo darbību vada LPRA priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētājs un realizē algots grāmatvedis.

5.3.        Biedrības mantu un finanses veido biedru naudas iemaksas 15% apmērā no katras teritoriālās nodaļas biedru gada iemaksām, atsevišķu fizisku vai juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi, likumā atļauti cita veida ieņēmumi, kā arī valsts budžeta dotācijas valsts deleģēto funkciju nodrošināšanai.

5.4.        LPRA finanšu dokumentus paraksta LPRA priekšsēdētājs vai  Valdes priekšsēdētājs un grāmatvedis.

5.5.        Rīkoties ar LPRA mantu, finanšu līdzekļiem, veikt saimnieciskus darījumus vai saņemt un sadalīt dāvinājumus drīkst arī saskaņā ar LPRA Valdes lēmumu tās pilnvarota persona.

5.6.        LPRA veic publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem likumiem, brīvi izplata informāciju par saviem mērķiem, izveido savus preses izdevumus, organizē mītiņus, demonstrācijas un sapulces publiskās vietās.

6. Biedrības darbības izbeigšana.

6.1.  LPRA izbeidz savu darbību ar Konferences lēmumu, ja par to nobalso divas trešdaļas no pārstāvju skaita. Koordinācijas padome izlemj biedrības mantas un finanšu līdzekļu sadali, kā arī turpmāko nosaukuma un atribūtikas izmantošanu Latvijas likumos noteiktajā kārtībā.

6.2.   LPRA darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu notiek Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā.

 

Statūtu grozījumi apstiprināti ar LPRA 20. konferences lēmumu        2009. gada 7. februārī,  Rīgā.

 

LPRA priekšsēdētājs Gunārs Resnais

Citi raksti
19.
marts
2024

LPRA 34. konference

Lasīt vairāk...


4.
maijs
2020

Latvijas Politiski represēto apvienība

Lasīt vairāk...


Statūti

Latvijas Politiski represēto apvienības statūti

<


 • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk